İSTİFADƏ QAYDALARI

Bu saytı ziyarət etməklə, aşağıdakı qaydaları qəbul etdiyinizi və razılaşdığınızı təsdiq edirsiniz. Bu qaydalar, saytın istifadəsi ilə bağlı hüquqi və məsuliyyətli tərəflər arasında bağlanan müqavilə qismindən ibarətdir.

Təhlükəsizlik

Saytın təhlükəsizliyinə xoşbəxtliklə nəzarət edirik. Ancaq internetin təhlükəsizliyinin tam təmin edilməsinə heç bir təminat verə bilmərik. Sizdən, öz hesabınıza daxil olmaq üçün güclü və məhdudi olmayan şifrələr istifadə etməyinizi və şəxsi məlumatlarınızı qorumaq üçün etibarlı anti-virus proqramları və digər təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq etmənizi tövsiyə edirik.

Məhdudiyyətlər

Saytın məzmununun tam və dəqiqlik ilə əldə edilməsi üçün bəzi məhdudiyyətlər mövcuddur. Siz bu saytı sadece qanunverici məqsədlərdə istifadə edə bilərsiniz. Hər hansı bir təqsirli və ya qanuna zidd bir məqsədlə istifadə etmək qəti qadağandır. Saytda yayımlanan məzmunun icazəsiz kopyalanması, dağıdılması və çap edilməsi qanunla qadağandır.

Mülkiyyət Hüquqları

Bu saytın dizaynı, məzmunu, logoları və digər bütün tərəflərlə əlaqəli materiallar intellektual mülkiyyət hüquqlarına əsasən qorunur. Siz bu mülkiyyət hüquqlarını pozmaq, dəyişmək və ya istifadə etmək haqqına malik deyilsiniz. Saytın məzmununu əldə etmək üçün bizim ərizəmiz əsas olaraq tələb olunur.

Müəyyənləşdirmə və Dəyişiklik Hüququ

Biz bu saytın məzmununu dəyişdirmək, əlavə etmək, yeniləmək və ya silmək hüququna malikik. Bu dəyişikliklərdən əvvəlcə sizə məlumat vermək məcburiyyətimiz yoxdur.